Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Český jazyk CEJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technická výchova TEH
Technické práce TNR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Čáry
    Školská 285, 908 43 Čáry
  • 034/6592427

Fotogaléria